REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZYKALNA SOWA

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1 Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży prowadzonej w ramach sklepu internetowego działającego w ramach serwisu Muzykalna Sowa dostępnego pod adresem muzykalnasowa.pl oraz zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.
1.2 Właścicielem serwisu internetowego muzykalnasowa.pl oraz sklepu internetowego funkcjonującego w ramach tego serwisu jest Monika Sowińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Monika Sowińska Agencja Artystyczna Sowińska Art., NIP: 7381816043, REGON: 280174438, ul. Rembielińska 28a lok. 30, 03-362 Warszawa.
1.3 Sklep internetowy Muzykalna Sowa prowadzi sprzedaż następujących produktów i usług:
utworów muzycznych dla dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym do pobrania online w formie plików dźwiękowych w formacie MP3,
tekstów do utworów muzycznych dla dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym do pobrania online w formie plików tekstowych w formacie PDF,
autorskich scenariuszy zabaw muzycznych z dziećmi w wieku żłobkowym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym do pobrania online w formie plików tekstowych w formacie PDF (e-book),
filmów szkoleniowych z prowadzenia zabaw muzycznych dla dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym do odtworzenia on-line za pośrednictwem udostępnionych Klientom narzędzi (kursy on-line),
ponadto Sklep Internetowy umożliwia również wykupienie możliwości osobistego uczestnictwa w warsztatach praktycznych z prowadzenia zajęć muzycznych dla dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
1.4 Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i do przedsiębiorców lub osób dokonujących zakupów w Sklepie Internetowym w związku ze swoją działalnością zawodową.
1.5 Kontakt ze Sklepem Internetowym możliwy jest za pośrednictwem następujących kanałów:
Osobiście lub listownie: ul. Rembielińska 28a lok. 30, 03-362 Warszawa.
Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@muzykalnasowa.pl
Pod numerem telefonu 604 180 680 w dni robocze w godzinach od 08:00 do 17:00.

2 DEFINICJE


2.1 Klient – podmiot, na rzecz którego według Regulaminu mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa Sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego,
2.2 Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w ramach Sklepu Internetowego lub korzystającą z usług w ramach Sklepu Internetowego poza prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową,
2.3 Konto Klienta – funkcjonalność Sklepu Internetowego, uruchamiana na rzecz Klienta po dokonaniu przez niego rejestracji w Sklepie Internetowym, polegająca na udostępnieniu Klientowi dodatkowych funkcjonalności w ramach Sklepu Internetowego, takich jak zapisywanie danych adresowych, historia Zamówień, dostęp do treści zakupionych w ramach Sklepu Internetowego z możliwością ich odtworzenia itd.
2.4 Polityka Prywatności – polityka prywatności serwisu internetowego Muzykalna Sowa, określająca zakres oraz sposób gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych Klientów, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu. Polityka Prywatności dostępna jest pod adresem https://muzykalnasowa.pl/polityka-prywatnosci/(otworzy się w nowej zakładce) ,
2.5 Produkt – dostępny w Sklepie Internetowym towar lub usługa będące przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym.
2.6 Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego,
2.7 Sklep Internetowy – prowadzony przez Sprzedającego w ramach serwisu Muzykalna Sowa sklep internetowy dostępny pod adresem www.muzyskalnasowa.pl
2.8 Sprzedający – Monika Sowińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Monika Sowińska Agencja Artystyczna Sowińska Art., NIP: 7381816043, REGON: 280174438, ul. Rembielińska 28a lok. 30, 03-362 Warszawa,
2.9 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu lub Produktów zawarta na odległość, drogą elektroniczną, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron i na zasadach określonych w Regulaminie, miedzy Klientem a Sprzedającym. Przez Umowę Sprzedaży, w zależności od cech Produktu rozumie się również umowę o świadczenie usług.
2.10 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedającym złożone w Sklepie Internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3 ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


3.1 Sprzedający świadczy usługi na rzecz Klientów w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.2 Sprzedający świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie:
1) prowadzenia Konta Klienta;
2) umożliwienia dokonywania przez Klienta Zamówienia, skutkującego zawarciem Umowy Sprzedaży;
3.3 W celu korzystania ze Sklepu Internetowego oraz usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego, Klienci muszą spełniać następujące wymagania techniczne:
1) posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet;
2) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
3) korzystanie z aktualnej wersji przeglądarek stron www (typu Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Internet Explorer, Safari itp.).
3.4 Sprzedający zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Sklepu Internetowego, mogących czasowo utrudniać lub uniemożliwiać Klientom korzystanie ze Sklepu Internetowego.

4 REJESTRACJA KONTA KLIENTA I ZASADY KORZYSTANIA Z KONTA


4.1 W celu utworzenia Konta Klienta Klient musi dokonać nieodpłatnej rejestracji.
4.2 Posiadanie Konta Klienta jest dobrowolne ale niezbędne do złożenia Zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym i zawarcia Umowy Sprzedaży.
4.3 W celu rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło dostępu do Konta Klienta.
4.4 Formularz rejestracyjny jest wypełniany przy składaniu przez Klienta pierwszego Zamówienia w Sklepie Internetowym. Przy składaniu kolejnych zamówień wystarczające jest wprowadzenie loginu i hasła. Niezależnie od powyższego, Konto Klienta można założyć również przed złożeniem pierwszego zamówienia.
4.5 Wypełniając formularz rejestracyjny Klient powinien stosować się do poniższych zasad:
1) Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że dane pole jest opcjonalne;
2) Klient powinien podać dane, które dotyczą jego a nie innych osób,
3) informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny być aktualne i zgodne z prawdą;
4) Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności, oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;
5) Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach, w zakresie oraz w celach szczegółowo określonych w Polityce Prywatności. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji i założenia Konta Klienta;
4.6 Poprzez rejestrację Klient zawiera ze Sprzedającym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mającą za przedmiot prowadzenie przez Sprzedającego Konta Klienta w Sklepie Internetowym, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa na świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony, do czasu usunięcia Konta Klienta. Konto Klienta prowadzone jest bezpłatnie.
4.7 Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej potwierdzenie rejestracji przez Sprzedającego Konta Klienta. Z tą chwilą Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta, i dokonywania zmian danych podanych podczas rejestracji.
4.8 Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim loginu i hasła do Konta Klienta. W zakresie dopuszczonym przez prawo Sprzedający nie odpowiada za skutki posłużenia się loginem i hasłem Klienta przez osobę trzecią.
4.9 Klient, który dokonał rejestracji Konta Klienta może w każdej chwili samodzielnie je usunąć lub zgłosić takie żądanie Sprzedającemu, który usunie je wówczas w ciągu 7 dni od dnia wpływu żądania Klienta. Usunięcie Konta Klienta jest równoznaczne z rozwiązaniem łączącej Klienta i Sprzedającego umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
4.10 Sprzedający jest uprawniony do zablokowania Klientowi dostępu do Konta Klienta bądź do usunięcia Konta Klienta w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedającego lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta jest uzasadnione względami bezpieczeństwa (np. podejmowanie przez Klienta działań hakerskich) Zablokowanie dostępu do Konta Klienta z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta. Sprzedający zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta bądź usunięciu Konta Klienta drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Usunięcie Konta Klienta jest równoznaczne z rozwiązaniem łączącej Klienta i Sprzedającego umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
4.11 Sprzedający może odmówić rejestracji Konta Klienta lub usunąć już istniejące Konto Klienta, jeżeli zostało ono założone ponownie przez tego samego Klienta po rozwiązaniu przez Sprzedającego zawartej z tym Klientem umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną i usunięciu Konta Klienta ze Sklepi Internetowego z przyczyn wskazanych w poprzednim punkcie.

5 ZASADY SKŁADANIA i REALIZACJI ZAMÓWIEŃ


5.1 Informacje i ceny zawarte na stronie Sklepu Internetowego stanowią ofertę Sprzedającego.
5.2 Klient może składać Zamówienie w Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
5.3 W celu złożenia zamówienia Klient powinien:
1) Wybrać Produkt lub Produkty, którymi jest zainteresowany w Sklepie Internetowym oraz polecenie „DODAJ DO KOSZYKA”,
2) Założyć Konto Klienta wypełniając formularz rejestracyjny (przy pierwszym Zamówieniu) lub zalogować się na Konto Klienta (przy kolejnych Zamówieniach),
3) Wprowadzić kod promocyjny, uprawniający do uzyskania rabatu na dany Produkt lub Produkty (opcjonalnie),
4) Po skompletowaniu całości zamówienia wybrać polecenie ‘PRZEJDŹ DO KASY” co spowoduje uzyskanie podglądu podsumowania Zamówienia zawierającego listę zamówionych Produktów, ich cenę łączną oraz informację o formacie pliku w jakim Produkty zostaną udostępnione Klientowi,
5) Po ostatecznej weryfikacji Zamówienia wybrać polecenie „ZAMAWIAM I PŁACĘ” co spowoduje przekierowanie Klienta do panelu umożliwiającego dokonanie płatności.
5.4 Klient potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży oraz składa oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką Prywatności. Ponadto, w przypadku zakupu Produktów w postaci treści cyfrowych (plików) do pobrania i/lub odtworzenia, które nie są zapisane na nośniku materialnym, Klient składa oświadczenie, o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w punkcie 7.1. Regulaminu. W przypadku złożenia takiego oświadczenia Klient traci możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży z chwilą wykonania świadczenia przez Sprzedawcę, co ma miejsce w momencie dostarczenia mu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (przesłania linku do pobrania i zapisu plików lub udostępnienia kursu on-line z możliwością jego odtworzenia za pośrednictwem Konta Klienta).
5.5 Po złożeniu Zamówienia i dokonaniu zapłaty za Zamówienie Sprzedający przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz link do zamówionego Produktu umożliwiający jego odtworzenie, pobranie i zapis na urządzeniu końcowym Klienta w formie pliku tekstowego / dźwiękowego / audiowizualnego (w zależności od rodzaju zamówionego Produktu). Zamówiony Produkt Klient może również odtworzyć, pobrać i zapisać na swoim urządzeniu bezpośrednio z konta Klienta, gdzie także zostaje mu udostępniony link do Produktu. Link do Produktu jest aktywny przez okres 365 dni od dnia dokonania Zamówienia i po tym czasie wygasa, przy czym do czasu jego wygaśnięcia Klient może pobrać Produkt maksymalnie 3 razy.
5.6 W przypadku zakupu Produktów w postaci kursów on-line, po złożeniu Zamówienia i dokonaniu zapłaty za Zamówienie Sprzedający przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia natomiast realizacja Zamówienia odbywa się poprzez udostępnienie Klientowi na jego Koncie Klienta filmu szkoleniowego z możliwością jego odtworzenia, jednak bez możliwości pobrania i zapisu. Klient jest uprawniony do odtworzenia filmu ze szkoleniem maksymalnie przez okres 365 dni od dnia dokonania Zamówienia.
5.7 W przypadku zakupu Produktów w postaci uczestnictwa w warsztatach prowadzonych przez Sprzedającego, po złożeniu Zamówienia i dokonaniu zapłaty za Zamówienie Sprzedający przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia natomiast realizacja Zamówienia odbywa się poprzez udostępnienie Klientowi na jego Koncie Klienta oraz przesłanie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenia uczestnictwa, uprawniającego Klienta do jednorazowego wzięcia udziału w danym warsztacie w wybranym terminie.
5.8 Do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy dotyczącej Produktu lub Produktów objętych Zamówieniem pomiędzy Klientem a Sprzedającym dochodzi z momentem potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia.

6 PŁATNOŚĆ ZA PRODUKTY


6.1 Płatności za Produkty zamówione w sklepie Internetowym mogą być dokonywane wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Przelewy24 obsługiwanego przez firmę PayPro SA z siedzibą w ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.Realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedającego informacji z systemu Przelewy24 o dokonaniu płatności przez Klienta.
6.2 Płatności za Zamówienia przyjmowane są wyłącznie z góry.
6.3 Cena Produktów jest wiążąca w chwili dokonania przez Klienta Zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany wysokości ceny oraz ewentualnych opłat dodatkowych w każdym czasie, przy czym zmiany te nie dotyczą Zamówień już złożonych.
6.4 Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w przypadku odmowy akceptacji płatności zleconej przez Klienta przez systemy weryfikujące, bank lub operatora płatności.
6.5 Jeżeli Klient wyrazi takie żądanie przy składaniu Zamówienia Sprzedający wystawi fakturę VAT dokumentującą dokonane Zamówienie i prześle ją do Klienta na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY


7.1 Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.134) Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 tej ustawy.
7.2 Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa powyżej nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1) O świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług,
2) O dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęto za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
7.3 W przypadku zakupu Produktów w postaci treści cyfrowych (plików) do pobrania i/lub odtworzenia, które nie są zapisane na nośniku materialnym i złożeniu przez Konsumenta oświadczenia o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży Konsument traci prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży z chwilą wykonania świadczenia przez Sprzedającego, co ma miejsce w momencie dostarczenia mu treści cyfrowych niezapisanych nośniku materialnym (przesłania linku do pobrania i zapisu plików lub udostępnienia kursu on-line z możliwością jego odtworzenia za pośrednictwem Konta Klienta).
7.4 Utrata prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży z przyczyn wskazanych w poprzednim punkcie nie obejmuje zawartych za pośrednictwem Sklepu Internetowego umów na osobiste uczestnictwo Konsumenta w warsztatach z prowadzenia zajęć muzycznych dla dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W celu odstąpienia od takiej Umowy Sprzedaży Konsument składa Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które może zostać wysłane: 1) pisemnie na adres Sprzedającego; 2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@muzykalnasowa.pl .Oświadczenie może zostać złożone przez Konsumenta na formularzu udostępnionym przez Sprzedającego, dostępnym pod linkiem: https://muzykalnasowa.pl/zwroty-i-reklamacje/(otworzy się w nowej zakładce) Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia jej zawarcia. .Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. W przypadku prawidłowego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży umowę uważa się za niezawartą zaś Sprzedający zwraca Konsumentowi koszt całej zapłaconej kwoty, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

8 REKLAMACJE


8.1 Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumentów, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
8.2 W odniesieniu do Klientów nie będących Konsumentami odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
8.3 Reklamacje należy składać w terminie 14 dni od dnia realizacji Zamówienia przez Sprzedającego (przesłania linku do pobrania pliku tekstowego / dźwiękowego / audiowizualnego, udostępnienia kursu on-line na Koncie Klienta, zakończenia warsztatów).
8.4 Reklamacje należy składać pisemnie na adres Agencja Artystyczna Sowińska Art Monika Sowińska, ul. Rembielińska 28A/30, 03-362 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@muzykalnasowa.pl. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta (w tym dane kontaktowe), informacje o zakupionych Produktach oraz opis stwierdzonych nieprawidłowości. Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego opracowanego przez Sprzedającego, dostępnego pod adresem https://muzykalnasowa.pl/zwroty-i-reklamacje/(otworzy się w nowej zakładce) .
8.5 Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej wpływu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający poinformuje Klienta taką samą drogą, jaką została złożona reklamacja.
8.6 W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klienta przez Sprzedającego, Klient jest uprawniony do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego przed właściwym sądem powszechnym.

9 PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA


9.1 Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym stanowią utwory w rozumieniu przepisów Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.). Autorskie prawa majątkowej do tych utworów przysługują wyłącznie Sprzedającemu.
9.2 W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży dotyczącej Produktów stanowiących utwory, do których Sprzedającemu przysługują autorskie prawa majątkowe, Sprzedający udziela Klientowi licencji uprawniającej Klienta do korzystania w całości, jak i w części, z utworu na następujących polach eksploatacji:
1) Wykorzystanie utworu jako formy wspomagającej działania zawodowe Klienta (wykorzystanie w ramach prowadzonych zajęć dla dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym np. prowadzenie zajęć muzycznych według zakupionego scenariusza, z wykorzystaniem zakupionej piosenki lub podkładu muzycznego). W tym celu Licencjobiorca uprawniony jest do wykonania kopii utworu na trwałym nośniku celem odtwarzania go lub wykorzystania w inny sposób podczas prowadzonych zajęć.
2) Wykorzystanie utworu do celów prywatnych, niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
9.3 Licencjodawca nie udziela Licencjobiorcy w szczególności prawa do:
1) Utrwalania i kopiowania utworu dowolną techniką (w tym poprzez wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych).
2) Rozpowszechniania utworu w jakikolwiek sposób, w tym poprzez wykorzystanie w materiałach wydawniczych, zamieszczenie w sieci Internet i w mediach audiowizualnych,
9.4 Licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony i ma charakter niewyłączny. Klienta nie ma prawa do dalszego rozporządzenia nabytymi prawami, w szczególności do udzielenia sublicencji.
9.5 Z tytułu udzielenia licencji na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie Sprzedającemu nie należy się od Klienta żadne dodatkowe wynagrodzenie. Wynagrodzenie za udzielenie licencji jest uwzględnione w cenach Produktów podanych w Sklepie Internetowym.

10 WARSZTATY
10.1 Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klienci mogą wykupienie możliwości osobistego uczestnictwa w warsztatach z prowadzenia zajęć muzycznych dla dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
10.2 Warsztaty są prowadzone w formie wykładu i warsztatu praktycznego osobiście przez Sprzedającego.
10.3 Informacje o programie, wysokości cen za uczestnictwo oraz miejscu i czasie odbywania warsztatów są podawane w Sklepie Internetowym w zakładce „Warsztaty”.
10.4 Sprzedająca zapewnia wszystkim Klientom godne warunki odbywania warsztatu oraz dba o bezpieczeństwo Klientów w miejscu odbywania warsztatu, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Sprzedająca dokonuje wyboru miejsca prowadzenia warsztatu w taki sposób, aby spełniało ono wszystkie wymogi przewidziane w przepisach BHP oraz przepisach sanitarnych.
10.5 Warunkiem uczestnictwa w warsztacie jest złożenie i opłacenie Zamówienia w Sklepie Internetowym na zasadach przewidzianych w punkcie 5 Regulaminu. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży (umowy uczestnictwa w warsztacie).
10.6 Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona. O uczestnictwie w warsztacie decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o aktualnej ilości wolnych miejsc na dany warsztat jest dostępna w opisie warsztatu w Sklepie Internetowym.
10.7 Na siedem dni przed planowanym terminem warsztatu Sprzedająca potwierdza obecność wszystkich uczestników drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
10.8 Cena warsztatu obejmuje (jeżeli w opisie Produktu nie zaznaczono inaczej): udział w warsztacie, materiały dydaktyczne, zaświadczenie ukończenia warsztatu. Cena nie obejmuje kosztów dojazdu na miejsce warsztatu i pobytu w miejscu warsztatu, noclegu, wyżywienia itd.
10.9 Informację o odwołaniu uczestnictwa w warsztacie należy zgłosić Sprzedającemu najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem warsztatu. W takim przypadku, Klientowi zostanie zwrócone 100% uiszczonej ceny. W przypadku odwołania uczestnictwa w warsztacie najpóźniej na 7 dni przed terminem kursu, Klientowi, zostanie potrącone 50% uiszczonej ceny, jako opłata manipulacyjna pokrywająca koszty Sprzedającego związane z warsztatem. W przypadku odwołania uczestnictwa w warsztacie później niż na 7 dni, Klientowi zostanie potrącone 100% uiszczonej opłaty. Sprzedający dokona zwrotu ceny w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania oświadczenia Klienta w przedmiocie odwołania uczestnictwa w warsztacie.
10.10 Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i / lub miejsca warsztatu. W takiej sytuacji, wszyscy uczestnicy warsztatu zostaną poinformowani o zmianie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Każdy Klient ma prawo wycofać się z warsztatu, a Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu 100% uiszczonej ceny w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o wycofaniu się z warsztatu.
10.11 Sprzedający zastrzega sobie możliwość odwołania warsztatu, w przypadku, gdy liczba Klientów, którzy zadeklarowali udział w warsztacie jest mniejsza niż minimalna liczba uczestników wskazana wcześniej w programie warsztatu dostępnym w Sklepie Internetowym. W takiej sytuacji Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu Klientom 100% uiszczonej ceny w terminie 14 dni, licząc od dnia podania informacji o odwołaniu warsztatu.
10.12 Sprzedający zastrzega sobie możliwość odwołania warsztatu z ważnych przyczyn (np. choroba). W takiej sytuacji Sprzedający zobowiązuje się do przeprowadzenia warsztatu w nowym terminie, bez pobierania od Klientów żadnych dodatkowych opłat, a Klienci mają prawo wycofać się z warsztatu i otrzymać zwrot 100% uiszczonej ceny. W takiej sytuacji zwrotu ceny nastąpi w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o wycofaniu się z warsztatu.
10.13 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie warsztatu, jeżeli nastąpiło ono z przyczyn niezależnych od niego takich jak np. działania i decyzje organów administracji państwowej i lokalnej, strajki, działania siły wyższej, na które Sprzedający nie ma wpływu.
10.14 W trakcie warsztatu Klient zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, utrzymywania należytej kultury osobistej i poszanowania porządku oraz dyscypliny warsztatu, pod groźbą wykluczenia z udziału w warsztacie bez prawa do zwrotu uiszczonej ceny lub jej części, po uprzednim bezskutecznym upomnieniu.
10.15 Warsztat obejmuje przewidzianą w programie liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.
10.16 Sprzedający zapewnia Klientom materiały dydaktyczne, które stają się własnością Klientów po zakończeniu warsztatu (chyba że w programie danego warsztatu przewidziano inaczej). W przypadku rezygnacji z udziału w warsztacie, Klient zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych lub zwrotu Sprzedającemu kosztów otrzymanych materiałów.
10.17 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Klientów, które mogą zostać zniszczone, zgubione lub skradzione w trakcie trwania warsztatu.
10.18 Klient ponosi odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie miejsca odbywania się warsztatu.
10.19 Zabrania się rejestrowania przebiegu warsztatu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk bez uprzedniej zgody Sprzedającego. Złamanie tego zakazu może skutkować wykluczeniem Klienta z dalszego uczestnictwa w warsztacie bez prawa do zwrotu uiszczonej ceny lub jej części.
10.20 Zabrania się wykorzystywania materiałów uzyskanych przez Klientów w trakcie warsztatów od Sprzedającego do celów komercyjnych, w szczególności do prowadzenia innych warsztatów, kursów lub szkoleń, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego. Sprzedający udziela Klientom, licencji na korzystanie tych materiałów na zasadach i w zakresie określonym w punkcie 9 Regulaminu
10.21 Treść warsztatów oraz materiały przekazane Uczestnikom w trakcie warsztatów stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) i jako takowe podlegają ochronie prawnej.

11 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ


11.1 Konsument ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Poniższy katalog ma charakter przykładowy i nie ogranicza Konsumentowi możliwości skorzystania z innych sposobów:
1) uzyskanie bezpłatnej pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
2) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą;
3) zwrócenie się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
11.2 Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR dostępna jest pod linkiem ec.europa.eu/consumers/odr.
11.3 Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
11.4 Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej. Na skorzystanie z niego muszą wyrazić zgodę obie strony transakcji / umowy tj. konsument i przedsiębiorca.

12 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


12.1 Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest sprzedający.
12.2 Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów gromadzonych i przechowywanych w ramach Sklepu Internetowego zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem https://muzykalnasowa.pl/polityka-prywatnosci/(otworzy się w nowej zakładce) Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


13.1 Sprzedający zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w Sklepie Internetowym (np. opisy Produktów, elementy graficzne Serwisu) są objęte ochroną prawa autorskiego. Klient ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Sklepie Internetowym, wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
13.2 We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
13.3 Aktualny Regulamin publikowany jest pod adresem: https://muzykalnasowa.pl/regulamin-sklepu/(otworzy się w nowej zakładce) , a także może być dostarczony Klientowi na każde jego żądanie drogą elektroniczną, bez dodatkowych opłat.
13.4 Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z tym zastrzeżeniem, iż do Zamówienia dokonanego przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili dokonania Zamówienia.
13.5 Sprzedający poinformuje Klienta o każdej zmianie Regulaminu w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. Klienci będą zobowiązani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu.
13.6 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2020 r.