Zwroty i reklamacje

ODSTĄPIENIE OD UMOWY


7.1 Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.134) Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 tej ustawy.
7.2 Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa powyżej nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1) O świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług,
2) O dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęto za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
7.3 W przypadku zakupu Produktów w postaci treści cyfrowych (plików) do pobrania i/lub odtworzenia, które nie są zapisane na nośniku materialnym i złożeniu przez Konsumenta oświadczenia o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży Konsument traci prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży z chwilą wykonania świadczenia przez Sprzedającego, co ma miejsce w momencie dostarczenia mu treści cyfrowych niezapisanych nośniku materialnym (przesłania linku do pobrania i zapisu plików lub udostępnienia kursu on-line z możliwością jego odtworzenia za pośrednictwem Konta Klienta).
7.4 Utrata prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży z przyczyn wskazanych w poprzednim punkcie nie obejmuje zawartych za pośrednictwem Sklepu Internetowego umów na osobiste uczestnictwo Konsumenta w warsztatach z prowadzenia zajęć muzycznych dla dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W celu odstąpienia od takiej Umowy Sprzedaży Konsument składa Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które może zostać wysłane: 1) pisemnie na adres Sprzedającego; 2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@muzykalnasowa.pl .Oświadczenie może zostać złożone przez Konsumenta na formularzu udostępnionym przez Sprzedającego, dostępnym pod linkiem: https://muzykalnasowa.pl/zwroty-i-reklamacje/(otworzy się w nowej zakładce) Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia jej zawarcia. .Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. W przypadku prawidłowego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży umowę uważa się za niezawartą zaś Sprzedający zwraca Konsumentowi koszt całej zapłaconej kwoty, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

REKLAMACJE


8.1 Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumentów, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
8.2 W odniesieniu do Klientów nie będących Konsumentami odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
8.3 Reklamacje należy składać w terminie 14 dni od dnia realizacji Zamówienia przez Sprzedającego (przesłania linku do pobrania pliku tekstowego / dźwiękowego / audiowizualnego, udostępnienia kursu on-line na Koncie Klienta, zakończenia warsztatów).
8.4 Reklamacje należy składać pisemnie na adres Agencja Artystyczna Sowińska Art Monika Sowińska, ul. Rembielińska 28A/30, 03-362 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@muzykalnasowa.pl. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta (w tym dane kontaktowe), informacje o zakupionych Produktach oraz opis stwierdzonych nieprawidłowości. Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego opracowanego przez Sprzedającego, dostępnego pod adresem https://muzykalnasowa.pl/zwroty-i-reklamacje/(otworzy się w nowej zakładce) .
8.5 Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej wpływu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający poinformuje Klienta taką samą drogą, jaką została złożona reklamacja.
8.6 W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klienta przez Sprzedającego, Klient jest uprawniony do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego przed właściwym sądem powszechnym.